கனவாற்றின் கரைவணக்கம் வாசகர்களே,
மனதை தொடுகிற, சோர்வை அகற்றுகின்ற, உத்வேகம் தருகிற, மகிழ்ச்சியை தருகின்ற கருத்துக்களை கொண்டு வெளிவரும் ''மனசே- மனசே'' என்ற புதிய பகுதி இது. உங்களிடமும் இது போன்ற தலைவர்களின் கருத்துக்கள், புதிய சொலவடைகள் இருக்குமானால் அனுப்புங்கள் ....

கருத்துகள்