கல்வி குறித்து பெரியார்


கருத்துகள்

சித்திரவீதிக்காரன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
நம் நாட்டில் அந்த அயோக்கியத்தனம் தானே கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. நம் கல்வி முறையில் நிறைய மாற்றங்கள் தேவை. பகிர்வுக்கு நன்றி.
p.balasubramani இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
like money inflation
now we have mark inflation
the intelligence which a person with 20% marks of earlier times had is
now more than someone with marks of 80%
i dont know how much marks we can award for really intelligent people
if 1 lakh students write maths exam 2lakh students are getting 100%
we are trying our best to make students idiotic machines than intelligent humen
good article